ORDIN nr. 143 din 16 iunie 2010

Postat de admin 12.09.2019 0 Comentarii LEGISLATIE,

ORDIN nr. 143 din 16 iunie 2010

privind componenţa şi funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

Vazand Referatul de aprobare nr. 73.076 din 11 iunie 2010 al Direcţiei generale politici agricole, în baza:

- prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009,
- prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009 privind organizarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare şi pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare şi retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a acestora, precum şi delegarea de atribuţii,

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1) În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale funcţionează Comitetul pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, denumit în continuare Comitet.

(2) Organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare sunt denumite în continuare OIPA.

(3) Comitetul este format din:

a) un consilier al ministrului;

b) 4 reprezentanţi ai Direcţiei generale politici agricole;

c) un reprezentant al Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene;

d) 2 reprezentanţi ai Direcţiei juridice;

e) un reprezentant al Serviciului relaţia cu Parlamentul şi dialog social.

(4) Conducerea Comitetului este asigurată de un coordonator, care este ales cu majoritate de voturi în prima şedinţă de lucru.

(5) În cadrul Comitetului funcţionează un secretariat compus din două persoane, altele decât membrii Comitetului.

(6) Componenţa nominală a Comitetului OIPA şi a secretariatului se propune anual de secretarul general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se aprobă de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

(7) Fiecare OIPA desemnează un reprezentant cu statut de observator în cadrul Comitetului.

Art. 2

(1) Comitetul are următoarele atribuţii:

a) primeşte, înregistrează şi publică cererea de recunoaştere în Registrul OIPA;
b) analizează documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009 privind organizarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare şi pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare şi retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a acestora, precum şi delegarea de atribuţii;
c) verifică respectarea criteriilor de reprezentativitate conform art. 4 şi a prevederilor art. 5 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009;
d) verifică îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009;
e) elaborează rapoarte de analiză a cererilor de recunoaştere şi emite un aviz de aprobare sau respingere a cererii de recunoaştere care va fi înaintat ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
f) monitorizează OIPA pentru respectarea condiţiilor de recunoaştere;
g) verifică îndeplinirea condiţiilor legale privind delegarea de atribuţii;
h) elaborează un raport anual de monitorizare a activităţilor desfăşurate de OIPA şi îl înaintează ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
i) face observaţii şi recomandări OIPA în legătură cu activităţile desfăşurate de acestea;
j) primeşte şi verifică raportul anual al activităţilor desfăşurate de OIPA;
k) verifică respectarea acordurilor interprofesionale şi îndeplinirea obiectivelor stabilite;
l) analizează oportunitatea şi necesitatea solicitărilor OIPA privind extinderea acordurilor interprofesionale, deciziilor sau practicilor concertate asupra operatorilor din filiera de produs agroalimentar şi face propuneri în acest sens;
m) aprobă/respinge solicitarea privind delegarea de atribuţii către OIPA conform art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009;
n) notifică OIPA în cazurile în care aceasta se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009;
o) completează şi actualizează registrul OIPA;
p) face publice şedinţele de lucru;
q) poate participa, în calitate de observator, la şedinţele adunărilor generale OIPA;
r) iniţiază proiecte de ordin privind recunoaşterea sau retragerea recunoaşterii OIPA;
s) convoacă ori de câte ori este nevoie reprezentanţii din filiera produselor agroalimentare care au calitatea de observatori în Comitetul OIPA;
t) consultă OIPA în privinţa definirii, orientării şi reglementării politicilor de filieră;
u) face raportările obligatorii la Comisia Europeană;
v) propune ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale retragerea recunoaşterii OIPA, potrivit art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009.

(2) Coordonatorul Comitetului are următoarele atribuţii:

a) aprobă programul de activitate al Comitetului;
b) stabileşte programul comun şi atribuţiile fiecărui membru;
c) asigură desfăşurarea lucrărilor Comitetului şi ale Secretariatului în bune condiţii;
d) urmăreşte îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor membrilor Comitetului şi decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor;
e) stabileşte legătura permanentă între Comitet şi factorii de decizie;
f) propune ordinea de zi şi asigură buna desfăşurare a şedinţelor;
g) decide asupra participării unor reprezentanţi din compartimentele de lucru ale ministerului la şedinţele Comitetului în funcţie de problemele specifice dezbătute;
h) evaluează activitatea membrilor Comitetului.

(3) Redactează programul de activitate a Comitetului;

b) organizează şedinţele de lucru ale Comitetului;
c) redactează ordinea de zi pe baza propunerilor coordonatorului Comitetului;
d) asigură secretariatul şedinţelor Comitetului şi redactează procesele-verbale;
e) asigură respectarea termenelor privind întocmirea şi prezentarea spre semnare a rapoartelor Comitetului;
f) transmite celor interesaţi invitaţiile, ordinea de zi şi materialele aferente şedinţelor;
g) asigură aducerea la cunoştinţa publică a deciziilor Comitetului;
h) semnalează Comitetului situaţiile de nerespectare a deciziilor acestuia;
i) ţine la zi şi publică Registrul OIPA pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
j) duce la îndeplinire, transmite sau monitorizează, după caz, dispoziţiile Comitetului;
k) primeşte şi înregistrează corespondenţa.

CAPITOLUL II: Procedura de recunoaştere

Art. 3

(1) Pentru a fi recunoscute, OIPA depun la registratura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o cerere de recunoaştere.

(2) Cererea de recunoaştere va fi însoţită de următoarele documente:

a) statutul organizaţiei;
b) documente justificative privind respectarea criteriilor de reprezentare prevăzute la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009;
c) hotărârea Adunării generale a membrilor, prin care se solicită recunoaşterea şi se mandatează în acest sens reprezentantul legal al OIPA;
d) documentul de strategie de dezvoltare a sectorului sau angajamentul prevăzut la art. 7 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009;
e) acordurile interprofesionale încheiate între membrii OIPA.

(3) Cererea de recunoaştere prevăzută la alin. (1) se transmite secretariatului Comitetului, care o înregistrează şi o publică în Registrul OIPA.

Art. 4

(1) Cererea de recunoaştere se publică în registrul OIPA în cel mult 5 zile de la data primirii acesteia.

(2) În termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii de recunoaştere, Comitetul analizează documentaţia depusă şi ia o decizie privind aprobarea sau respingerea cererii de recunoaştere.

(3) Decizia de recunoaştere, membrii componenţi şi criteriile de reprezentativitate îndeplinite de OIPA solicitantă, în funcţie de specificul filierei produselor agroalimentare, se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în Registrul OIPA.

(4) În termen de cel mult 15 zile de la publicarea deciziei de acordare a recunoaşterii, persoanele interesate pot depune contestaţii la secretariatul Comitetului privind îndeplinirea prevederilor legale de recunoaştere a OIPA, la care vor primi răspuns în termen de 15 zile.

(5) OIPA solicitantă a cărei cerere de recunoaştere a fost respinsă poate depune contestaţie în termenele şi condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Ordinele de recunoaştere a organizaţiilor interprofesionale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în Registrul OIPA.

Art. 5

(1) Organizaţiile interprofesionale pentru un produs sau o grupă de produse agroalimentare, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 778/2001 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare, pot fi recunoscute cu condiţia ca în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin, să depună documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3-8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009.

(2) În termen de 5 zile de la publicarea prezentului ordin, OIPA constituite potrivit alin. (1) au obligaţia de a afişa pe site-urile proprii listele actualizate cu membrii săi, din care să rezulte data înscrierii acestora în OIPA.

(3) Perioada de funcţionare şi activitate pentru fiecare organizaţie interprofesională constituită potrivit alin.(1) se consideră de la data publicării ordinului de autorizare a funcţionării.

(4) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale va emite un nou ordin de recunoaştere pentru OIPA care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009 şi Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009.

(5) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2) şi/sau neîndeplinirii condiţiilor de recunoaştere, Comitetul propune ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale retragerea recunoaşterii OIPA.

Art. 6

(1) Sectoarele şi filierele de produse agroalimentare pentru care se poate acorda recunoaşterea OIPA sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Criteriile minimale de recunoaştere a OIPA sunt prevăzute în anexa nr. 2.

CAPITOLUL III: Procedura de monitorizare şi control

Art. 7

Comitetul întocmeşte un raport de monitorizare anual, până la data de 31 martie a anului următor.

Art. 8

În activitatea de monitorizare şi control, Comitetul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) solicită anual OIPA documente justificative din care să rezulte respectarea criteriilor de reprezentativitate, respectarea acordurilor interprofesionale, îndeplinirea obiectivelor stabilite şi îndeplinirea atribuţiilor delegate;
b) verifică documentele transmise de OIPA conform art. 11-14 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009;
c) evaluează respectarea criteriilor de reprezentativitate conform art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.1.068/2009 şi prevederilor prezentului ordin;
d) evaluează îndeplinirea atribuţiilor delegate către OIPA conform art. 5 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009;
e) evaluează respectarea normelor pentru care a fost extinsă obligativitatea respectării acordurilor interprofesionale conform prevederilor art. 7 şi 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009;
f) întocmeşte raportul de monitorizare conform art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009;
g) transmite OIPA o copie a raportului de monitorizare;
h) solicită OIPA orice alte documente relevante din care să rezulte modul de organizare şi funcţionare.

CAPITOLUL IV: Procedura de retragere a recunoaşterii

Art. 9

(1) În cazul în care se constată că OIPA se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009, Comitetul notifică în scris OIPA despre intenţia de retragere a recunoaşterii şi motivele acesteia.

(2) În termen de cel mult 90 zile de la data primirii notificării, OIPA trebuie să remedieze situaţia.

(3) În cazul neîndeplinirii de către OIPA a obligaţiilor prevăzute la alin. (2), Comitetul iniţiază proiectul de ordin pentru retragerea recunoaşterii.

Art. 10

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite ordinul de retragere a recunoaşterii OIPA, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în Registrul OIPA.

CAPITOLUL V: Extinderea acordurilor interprofesionale şi delegarea de atribuţii

Art. 11

(1) Comitetul primeşte şi verifică documentele prevăzute la art. 14 şi 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009.

(2) În cazul solicitării de extindere a obligativităţii respectării acordurilor interprofesionale încheiate în cadrul OIPA, conform art. 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009, Comitetul supune dezbaterii publice cererea OIPA.

(3) În termenul prevăzut la art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009, Comitetul elaborează şi înaintează ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale un raport în care să analizeze necesitatea şi oportunitatea extinderii acordurilor, deciziilor sau practicilor OIPA în concordanţă cu interesul public, în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009.

(4) Aprobarea sau respingerea totală sau parţială a delegării de atribuţii se face prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(5) Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a acordurilor, deciziilor sau practicilor adoptate de OIPA se face cu respectarea transparenţei decizionale şi a dezbaterii publice prin publicarea în registrul OIPA, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 12

Comitetul notifică în scris OIPA încetarea delegării de atribuţii cu 30 de zile înainte de expirarea duratei de delegare a atribuţiilor.

CAPITOLUL VI: Registrul OIPA

Art. 13

(1) Comitetul înfiinţează Registrul OIPA pe suport hârtie şi în format electronic pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei nr. 3 "Registrul OIPA".

(2) Registrul OIPA conţine:

a) denumirile OIPA recunoscute şi ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale de recunoaştere;
b) datele de contact ale OIPA recunoscute;
c) membrii componenţi ai OIPA;
d) criteriile de reprezentativitate a OIPA în funcţie de specificul filierei produselor agroalimentare;
e) lista şi textul acordurilor interprofesionale încheiate în cadrul OIPA;
f) ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale de retragere a recunoaşterii;
g) ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale de extindere a obligativităţii respectării acordurilor interprofesionale încheiate în cadrul OIPA;
h) ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale prin care sunt delegate atribuţii către OIPA;
i) atribuţiile şi perioada de delegare;
j) normele adoptate de OIPA în interes public;
k) notificările efectuate de Comitet la Comisia Europeană.

CAPITOLUL VII: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 14

(1) În cel mult 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, Comitetul elaborează procedura internă de lucru.

(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 15

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Descarca documentul complet: aici

Lasa un comentariu

checked style="margin:0px;">

checked style="margin:0px">