ORDIN nr. 119 din 25 mai 2011 - Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor

Postat de admin 12.09.2019 0 Comentarii LEGISLATIE,

ORDIN nr. 119 din 25 mai 2011

pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor

Având în vedere prevederile Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum şi a valorii sprijinului financiar, văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici în zootehnie şi industrie alimentară nr. 95.348 din 5 mai 2011, in temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor - totalitatea mijloacelor şi documentelor utilizate pentru identificarea stupinelor şi stupilor populaţi cu material biologic, respectiv familii de albine, mătci şi roiuri;
b) panou de identificare a stupinelor - mijloc oficial de identificare a stupinelor pe perioada deplasării în pastoral şi/sau perioada de iernare, după caz, pe care se înscriu următoarele date: numele apicultorului, adresa vetrei permanente, numărul de stupi şi numărul de înregistrare/autorizare sanitară veterinară acordat de Direcţia judeţeană sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentară;
c) plăcuţă de identificare a stupilor - mijloc oficial de identificare utilizat la identificarea stupului aplicat pe stup pe care se înscrie codul unic de identificare al stupului;
d) codul unic de identificare al stupului - cod alcătuit din maximum 13 caractere, inclusiv spaţiile;
e) codul formei asociative - cod numeric alcătuit din 3 cifre şi care reprezintă numărul de ordine acordat formei asociative.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără

ANEXA nr. 1:
SISTEMUL UNITAR de identificare a stupinelor şi stupilor
Art. 1
Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a stupinelor - panoul de identificare a stupinelor:
a) să fie confecţionat din material rezistent de culoare deschisă;
b) să fie amplasat într-un loc în care este uşor vizibil de la distanţă, orientat spre calea de acces exterioară a stupinei, respectiv către drumul de acces;
c) să aibă dimensiuni de minimum 100 cm lungime şi minimum 50 cm lăţime;
d) datele să se înscrie astfel: în partea superioară numele apicultorului şi adresa vetrei permanente, în centru numărul de înregistrare/autorizare sanitară veterinară eliberat de Direcţia judeţeană sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentară, pe raza căreia se află vatra permanentă, iar în partea inferioară numărul de stupi;
e) în afara datelor prevăzute la lit. d) să se poată adăuga codul, sigla sau însemnele caracteristice asociaţiei din care face parte apicultorul;
f) caracterele trebuie să aibă dimensiunea minimă de 10 cm, iar culoarea acestora trebuie să fie închisă, astfel încât să fie lizibilă pe fundalul panoului;
g) confecţionarea panoului de identificare a stupinelor se realizează prin grija apicultorului, conform cerinţelor stabilite anterior.
Art. 2
Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a stupilor - plăcuţa de identificare a stupilor:
a) să fie confecţionată din material rezistent inoxidabil;
b) să se aplice într-un loc în care este uşor vizibilă de la distanţă, respectiv pe colţul din dreapta sus a corpului de bază unde se află de regulă cuibul familiei de albine, pe peretele din faţa sau din spatele stupului;
c) să nu fie reutilizabilă;
d) să aibă dimensiuni de 15 cm lungime şi 5 cm lăţime;
e) codul unic de identificare să se aplice prin imprimare/ştanţare şi să nu se repete, acesta fiind un cod unic la nivel naţional;
f) vopseaua folosită la imprimare să fie rezistentă la umiditate şi la temperaturile extreme ale mediului ambiant;
g) înscrisurile să nu poată fi îndepărtate prin spălare cu apă, detergenţi, substanţe pentru igienizarea stupilor sau substanţe dizolvante/solvente ori prin ştergere cu hârtie abrazivă;
h) codul unic de identificare este dispus pe un rând şi este format din 13 caractere, având lăţimea de 1 cm şi înălţimea de 3 cm;
i) codul unic de identificare cuprinde: codul judeţului, respectiv de la 01 la 42, codul formei asociative, respectiv de la 001 la 999, după care urmează numărul de ordine al stupului, respectiv de la 000001 la 999999.
Art. 3
Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul Sistem unitar de identificare a stupinelor şi stupilor.

ANEXA nr. 11:
PROCEDURA DE IDENTIFICARE a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar (- ANEXA la Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor)
Art. 1
Pentru identificarea stupilor pe teritoriul României, forma asociativă legal constituită trebuie să solicite, în scris, Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", denumită în continuare ANARZ, prin oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, denumite în continuare OARZ, codul formei asociative şi numerele de ordine pentru stupi.
Art. 2
1) Forma asociativă legal constituită completează cererea de solicitare a codului formei asociative şi de acordare a numerelor de ordine ale stupilor pentru membrii săi, conform modelului prevăzut în anexa nr.1, care se depune la OARZ judeţean, pe a cărui rază teritorială îşi are sediul, împreună cu documentele justificative.
2) OARZ judeţene transmit solicitările ANARZ, care soluţionează cererile în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.
3) ANARZ eliberează Certificatul de atestare a formei asociative, care cuprinde codul formei asociative şi numerele de ordine ce îi revin pentru identificarea stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Documentele justificative care însoţesc cererea de solicitare a codului formei asociative şi de acordare a numerelor de ordine ale stupilor sunt:
a)copii de pe actele de constituire a formei asociative legal constituite;
b)centralizatorul membrilor formei asociative pentru care solicită numere de ordine pentru identificarea stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 4
Codul formei asociative se acordă în ordinea înregistrării cererii acesteia la ANARZ.
Art. 5
1) După primirea certificatului de atestare, forma asociativă legal constituită repartizează plăcuţele de identificare a stupilor în maximum 30 de zile.
2) Forma asociativă legal constituită consemnează într-un registru de înregistrare fiecare membru al acesteia şi numerele de ordine aferente stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
3) Registrul prevăzut la alin. (2) se arhivează conform legislaţiei în vigoare şi este pus la dispoziţia reprezentanţilor instituţiilor de control abilitate.
4) Numărul de ordine al stupului aparţine materialului biologic existent în acesta.
Art. 6
Apicultorul este obligat să completeze în Carnetul stupinei, la pagina "Fişa familiei de albine", numărul de ordine al stupului acordat de forma asociativă.
Art. 7
1) În cazul înstrăinării/vânzării/deteriorării stupului şi, implicit, al pierderii materialului biologic existent în acesta, apicultorul anunţă în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative, pentru a modifica în Registrul de înregistrare numărul de ordine al stupului care nu mai există în stupina apicultorului.
2) Apicultorul care cumpără material biologic, precum şi stupi noi şi/sau vechi care au sau care nu au număr de ordine deja existent este obligat să anunţe în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative pentru a primi plăcuţe de identificare pentru stupii achiziţionaţi.
3) În cazul pierderii/deteriorării plăcuţei de identificare a stupului, apicultorul solicită reprezentantului formei asociative confecţionarea unei noi plăcuţe de identificare, care să conţină aceleaşi date ca plăcuţa iniţială.
Art. 8
Numerele de ordine eliminate din stupina unui apicultor nu se mai atribuie niciodată de către forma asociativă.
Art. 9
Codurile judeţene utilizate în structura codului de identificare a stupilor sunt prevăzute în anexa nr. 5.
Art. 10
Exemplul codului de identificare al unui stup este prevăzut în anexa nr. 6.
Art. 11
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.

Descarca documentul complet: aici

Lasa un comentariu

checked style="margin:0px;">

checked style="margin:0px">