LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013

Postat de admin 12.09.2019 0 Comentarii LEGISLATIE,

LEGE nr. 383 din 24 decembrie2013

Parlamentul Romaniei adoptaprezenta lege.

Capitolul I Dispozitii generale

Articolul 1

(1) Obiectul prezentei legi ilconstituie crearea cadrului legal privind reglementarea activitatii apicole inscopul protejarii albinelor.
(2) Cresterea albinelor este oindeletnicire traditionala a populatiei si constituie, prin rolul sau economic,ecologic si social, o parte a avutiei nationale.

Articolul 2

Activitatea in apiculturapoate fi practicata de orice persoana fizica sau juridica ale carei familii dealbine sunt inscrise in Registrul agricol, inregistrate/autorizate la directiasanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv amunicipiului Bucuresti, detine carnetul de stupina si are familiile de albineidentificate in sistemul unitar de identificare a stupinelor si stupilor.

Articolul 3

Apicultorii organizati informe asociative pot beneficia de sprijin financiar pentru infiintarea,dezvoltarea si modernizarea stupinelor prin accesarea masurilor prevazute inprogramele nationale sau europene destinate acestui sector.

Articolul 4

Apicultorii pot participa laprograme de formare profesionala organizate de Agentia Nationala pentruAmeliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. Dr. G. K.Constantinescu" sau de alti furnizori de formare profesionala autorizati, inconditiile legii.

Articolul 5

In intelesul prezentei legi,termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) apicultura - ramura agricoladin sectorul zootehnic ce cuprinde activitatea de crestere, exploatare, inmultiresi ameliorare a albinelor melifere; stiinta care se ocupa cu cresterea si ingrijirearationala a albinelor, in scopul obtinerii si folosirii produselor apicole sipolenizarii florei entomofile;
b) produse apicole - produseleobtinute de la familia de albine ca rezultat al activitatii acesteia, subdenumirea de miere, polen, pastura, laptisor de matca, apilarnil, ceara,propolis, venin de albine;
c) material biologic apicol -orice material biologic provenit din familia de albine care poate fi utilizatpentru reproductie si selectie, pentru activitati apicole sau pentrucomercializare;
d) apicultor - persoana caredetine, creste si/sau exploateaza familii de albine;
e) stup - echipament apicol,asamblat, care adaposteste familia de albine in perioada de crestere siexploatare si este utilizat atat in stuparitul stationar, cat si in stuparitulpastoral;
f) familie de albine/coloniede albine - unitate biologica alcatuita din albine lucratoare, matca, trantori,faguri pentru dezvoltarea si depozitarea hranei, care se afla intr-un stup;
g) roi artificial pe faguri -unitate biologica alcatuita din rame cu faguri, in general 3-5, cu puiet intoate stadiile de dezvoltare si provizii de hrana, albina de pe rame si o matca imperecheata;
h) roi la pachet - unitatebiologica alcatuita in general din 1-1,5 kg albina tanara insotita de o matca imperecheatasi care nu cuprinde faguri;
i) matca/regina - singurul individfemel din familia de albine cu organe reproducatoare complet dezvoltate,capabil sa se imperecheze si sa depuna oua fecundate;
j) trantor - individ masculdin familia de albine apt pentru imperechere cu matca;
k) stupina/exploatatie apicola- totalitatea familiilor de albine detinute de o persoana, care poate fiamplasata pe o singura vatra sau pe mai multe vetre, in numar variabil. Ostupina/exploatatie apicola poate cuprinde echipamente specifice, utilaje siconstructii necesare pentru desfasurarea activitatii apicole;
l) vatra de stupina -locul/suprafata de teren pentru amplasarea unei stupine, in sistem stationar,permanenta sau in sistem pastoral ori temporara. Vatra poate fi permanenta, dacastupii sunt amplasati in acelasi loc pe toata perioada anului sau cel putin peperioada iernarii, ori temporara, atunci cand stupii sunt transportati siamplasati pe o perioada limitata de timp in vederea valorificarii unui cules;
m) stuparit stationar - sistemde intretinere si exploatare a familiilor de albine pe aceeasi vatra pe toataperioada anului;
n) stuparitpastoral/transhumanta - sistem de intretinere si exploatare a familiilor dealbine care include deplasarea acestora, pe vetre temporare, pentruvalorificarea unor culesuri sau pentru polenizare dirijata;
o) plante entomofile sau floraentomofila - plante ce sunt polenizate cu ajutorul insectelor, inclusiv alalbinelor;
p) polenizarea plantelor -proces prin care polenul este transferat din sacii polinici ai anterelor pestigmatul pistilului, proces prin care se asigura fecundarea plantelor.Polenizarea entomofila, dirijata, cu albine, se realizeaza in scopul spoririiproductiei de seminte, fructe si legume;
q) baza melifera - totalitateaplantelor din flora spontana si cultivata, care sunt cercetate de albinelemelifere pentru polen, nectar sau mana;
r) rasa de albine - populatiede familii de albine de origine comuna suficient de numeroasa pentru cresterea"in sine", care are un genofond comun si poseda anumite particularitatifenotipice, adaptata conditiilor pedoclimatice si florei melifere din zonarespectiva;
s) familie de albine de elita- familie de albine de rasa pura, cu performante superioare selectionate, caurmare a aplicarii unui program de ameliorare specific, si care transmiteconstant, prin descendenta, insusirile respective;
s) stupina de elita - stupinaautorizata de autoritatea competenta in domeniu, respectiv Agentia Nationalapentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. Dr. G. K.Constantinescu", in cresterea familiilor de albine de elita si producereade material biologic selectionat;
t) stupina de multiplicare -stupina autorizata de autoritatea competenta in domeniu, respectiv Agentia Nationalapentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. Dr. G. K.Constantinescu", pentru multiplicarea materialului genetic provenit de lafamilii de albine cu performante superioare, de rasa pura, din stupina de elita,conform programului de ameliorare la albine;
t) carnet de stupina -document elaborat de forma asociativa si aprobat de Autoritatea NationalaSanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, care contine informatii cuprivire la miscarea efectivului, starea de sanatate si intretinere a fiecareifamilii de albine, tratamentele efectuate, deplasarile in pastoral, precum sialte operatiuni din domeniul apicol;
u) valoare de piata - pretulpe care apicultorul il poate obtine prin vanzarea familiilor de albine si aproductiei de miere obtinute in urma culesului.

Capitolul II Ameliorarearaselor de albine

Articolul 6

(1) Ameliorarea raselor dealbine se realizeaza prin programe de ameliorare intocmite de organizatiile siasociatiile acreditate de Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie inZootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" pentru infiintarea si mentinereaevidentelor genealogice, respectiv registre genealogice.
(2) In termen de 90 de zile dela data intrarii in vigoare a prezentei legi, Agentia Nationala pentruAmeliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. Dr. G. K.Constantinescu" va elabora manualul de proceduri pentru acreditareaorganizatiilor si asociatiilor crescatorilor de albine care infiinteaza si mentinevidente genealogice, respectiv registre genealogice, care se aproba prindecizie a directorului general al Agentiei Nationale pentru Ameliorare siReproductie in Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu".

Articolul 7

Agentia Nationala pentruAmeliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. Dr. G. K.Constantinescu" elaboreaza metodologia privind realizarea si omologarea denoi creatii biologice - rase, linii si hibrizi, care se aproba prin ordin alministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Articolul 8

In scopul imbunatatiriiresurselor melifere, autoritatile administratiei publice locale vor folosi cuprioritate terenurile pe care le au in administrare la plantarea terenurilorimproprii pentru agricultura, a rapelor, a marginilor de drumuri, a spatiilorverzi, cu arbori, arbusti si alte plante ornamentale care prezinta si interespentru apicultura.

Articolul 9

Apicultorii care amplaseazastupine in pastoral sau la iernat sunt obligati sa comunice autoritatiloradministratiei publice locale in a caror raza teritoriala se afla locul,perioada, numarul familiilor de albine, precum si adresa detinatorului destupi, asigurand evidenta acestora, dar si protectia familiilor de albine impotrivatratamentelor fitosanitare.

Articolul 10

(1) Polenizarea dirijata aculturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor se realizeaza pe baza decontracte incheiate intre proprietarii familiilor de albine si detinatorii deculturi.
(2) Costurile prestatiei depolenizare se stabilesc prin negociere intre parti.

Articolul 11

(1) Autoritatile administratieipublice locale, precum si administratorii terenurilor agricole sau silvice vorasigura apicultorilor vetre de stupina temporare sau permanente, pe bazacererii depuse de catre acestia la consiliul local.
(2) Vetrele de stupina pot fiatribuite in judetul de domiciliu al apicultorului sau in alte judete.
(3) Suprafetele de teren atribuitegratuit de autoritatile administratiei publice locale, precum si deadministratorii terenurilor agricole sau silvice pentru vatra de stupina seacorda in functie de marimea stupinei, in locuri accesibile mijloacelor detransport, si nu vor fi mai mici de 5 mp pentru fiecare familie de albine si de50 mp pentru pavilioane.
(4) Durata atribuirii si conditiilede folosire a acestor terenuri, precum si obligatiile partilor se stabilescprin contracte care se incheie intre beneficiari si detinatorii terenurilor.

Articolul 12

(1) Pana la data de 1 martie afiecarui an, consiliile locale, precum si administratorii terenurilor agricolesau silvice inventariaza atat suprafetele de teren aflate in domeniul publicsau privat al statului care se acorda apicultorilor pentru amplasarea vetrei destupina, cat si baza melifera existenta pe teritoriul acestora, in vedereacomunicarii si repartizarii suprafetelor melifere catre apicultorii care dorescsa se deplaseze in pastoral.
(2) Pana la data de 15 martiea fiecarui an, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale solicita, inscris, de la consiliile locale, precum si de la administratorii terenuriloragricole sau silvice suprafetele de teren inventariate, in vederea informariiapicultorilor care doresc sa se deplaseze in pastoral.
(3) In vederea repartizariisuprafetelor melifere prevazute la alin. (1), apicultorul, direct sau prinintermediul formei asociative, depune/transmite o cerere la consiliul local saula administratorii terenurilor agricole ori silvice.
(4) Consiliile locale sauadministratorii terenurilor agricole ori silvice, dupa inregistrarea sicentralizarea cererilor, solutioneaza mai intai solicitarile apicultorilordomiciliati in localitatile aflate in raza acestora, iar excedentul ilrepartizeaza celorlalti apicultori solicitanti din alte localitati/judete.
(5) In maximum 24 de ore de lainstalarea vetrei de stupina, apicultorul isi amplaseaza panoul de identificarea stupinei si comunica, in scris, consiliului local sau administratorilorterenurilor agricole ori silvice pe raza carora isi deplaseaza stupii inpastoral, mentionand locul de amplasare a stupilor, perioada de timp, numarulfamiliilor de albine, precum si datele de contact pentru a putea fi instiintatla timp in cazul aplicarii unor tratamente cu substante chimice la culturileagricole.
(6) Pe panoul de identificarevor fi trecute urmatoarele date: numele proprietarului, adresa, telefonul, numarulde stupi pe vatra si numarul de inregistrare la directia sanitar-veterinara sipentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
(7) Amplasarea familiilor dealbine se poate face si pe terenuri proprietate privata a persoanelor fizice si/saujuridice, cu acordul proprietarului, in conditiile prezentei legi.

Articolul 13

(1) Amplasarea familiilor dealbine pe terenurile detinute de apicultori, cu orice titlu, se face la odistanta de cel putin 5 m fata de caile ferate, drumurile publice sau hotareleproprietatilor din domeniul public ori domeniul privat, intravilan sau extravilan.
(2) Daca distanta fata deobiectivele prevazute la alin. (1) este mai mica de 5 m, familiile de albinetrebuie sa fie despartite de acestea printr-un gard, zid, plasa ori altobstacol prin care albinele sa nu poata patrunde in zbor, cu o inaltime minimade 2 m, masurata de la nivelul solului, si care sa continue pe aceeasi linie inca2 m dincolo de stupii amplasati la extremitatile stupinei.
(3) Numarul familiilor dealbine amplasate pe teren, conform obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2),nu este limitat.
(4) Apicultorii sunt obligatisa respecte distanta dintre stupine de minimum 100 m la masivele melifere din paduri,de minimum 300 m la culturile agricole si sa nu amplaseze stupina pe directiade zbor a albinelor apartinand altor stupine sau sa amplaseze stupina intrealte stupine si sursa de cules.

Articolul 14

Apicultorii sunt obligati sarespecte normele sanitar-veterinare privind diagnosticarea si tratamentulfamiliilor de albine bolnave.

Articolul 15

(1) Pentru prevenirea intoxicatiilorla albine, detinatorii de suprafete agricole si silvice care efectueazatratamente chimice la culturile agricole si silvice pe care le detin suntobligati sa anunte, in scris, consiliile locale cu cel putin 48 de ore inaintede efectuarea tratamentului, precum si denumirea produsului folosit.
(2) Consiliile locale, precum siadministratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie sa anunte, in scrissau telefonic, apicultorii care au vatra de stupina stationara/permanenta sautemporara/pastorala, cu cel putin 24 de ore inaintea efectuarii de catre detinatoriide terenuri agricole sau silvice a tratamentelor cu substante chimice, invederea prevenirii intoxicatiilor la albine.
(3) In cazul in careapicultorul, prin nerespectarea de catre detinatorul de suprafete agricole sisilvice a prevederilor alin. (1), inregistreaza mortalitati la familiile dealbine, consiliul local si administratorii terenurilor agricole sau silvice, inbaza documentului sanitar-veterinar de constatare a cauzelor mortalitatii, intocmescun proces-verbal de evaluare a pagubelor si stabilesc cuantumul despagubirilorcare se acorda apicultorului de catre detinatorii de suprafete agricole sausilvice, la valoarea de piata a familiilor de albine si a productiei de mierecare ar fi trebuit obtinuta in urma culesului.

Articolul 16

(1) Prin derogare de laprevederile art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarilesi completarile ulterioare, mijloacele de transport autopropulsate inregistratein circulatie, care efectueaza transportul stupilor in pastoral, sunt scutitede plata taxei asupra mijloacelor de transport.
(2) Prevederile alin. (1) intrain vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in MonitorulOficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 17

Avand in vedere importantadeosebita pe care o are baza melifera nationala pentru apicultura si productiilerealizate, organizarea activitatii de stuparit pastoral reprezinta o prioritatepentru consiliile locale, precum si pentru administratorii terenurilor agricolesau silvice.

Capitolul III Dispozitiifinale

Articolul 18

(1) Constituie contraventiiurmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivitlegii penale, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu avertisment sau amendade la 25 lei la 50 lei, in cazul nedetinerii carnetului de stupina;
b) cu avertisment sau amendade la 50 lei la 75 lei, in cazul necompletarii carnetului de stupina;
c) cu avertisment sau amendade la 50 lei la 100 lei, in cazul neidentificarii stupilor de catre apicultorla formele asociative de profil legal constituite, conform legislatiei indomeniu;
d) cu avertisment sau amendade la 100 lei la 150 lei, in cazul neidentificarii stupilor de catre formeleasociative de profil, legal constituite, conform legislatiei in domeniu;
e) cu avertisment sau amendade la 50 lei la 100 lei, in cazul lipsei panoului de identificare la stupineledeplasate in pastoral;
f) cu amenda de la 100 lei la150 lei, in cazul vanzarii materialului biologic apicol de elita simultiplicare neautorizat;
g) cu amenda de la 50 lei la100 lei, in cazul neanuntarii de catre apicultor, in maximum 24 de ore de lainstalarea stupinei pe vatra, a consiliului local si a administratorilorterenurilor agricole sau silvice pe raza caruia se deplaseaza cu stupii inpastoral;
h) cu amenda de la 100 lei la150 lei, in cazul nerespectarii de catre apicultor a distantelor dintre stupinela masivele melifere din paduri;
i) cu amenda de la 100 lei la150 lei, in cazul nerespectarii de catre apicultor a distantelor dintre stupinela culturile agricole;
j) cu amenda de la 100 lei la150 lei, in cazul amplasarii de catre apicultor a stupinei pe directia de zbora albinelor apartinand altor stupine sau al amplasarii stupinei intre altestupine si sursa de cules;
k) cu amenda de la 500 lei la1.000 lei, in cazul nerespectarii prevederilor art. 15 alin. (1) si (2), precumsi acordarea de despagubiri apicultorului pentru daunele create;
l) cu amenda de la 100 lei la150 lei, in cazul nerespectarii prevederilor art. 13 alin. (1) si (2).
(2) Constatarea contraventiilorsi aplicarea sanctiunilor se fac de catre:
a) persoane imputernicite deprimar sau primarul general al municipiului Bucuresti, pentru contraventiileprevazute la alin. (1) lit. g) si i)-l);
b) persoane imputernicite dincadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru SigurantaAlimentelor, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a);
c) persoane imputernicite dincadrul Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie"Prof. Dr. G. K. Constantinescu", pentru contraventiile prevazute laalin. (1) lit. b)-f);
d) structurile teritoriale deregim silvic, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. g) si h).
(3) Contravenientul poateachita, in cel mult 48 de ore de la data incheierii sau, dupa caz, de la datacomunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate dinminimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceastaposibilitate in procesul-verbal.

Articolul 19

Prevederile prezentei legireferitoare la contraventii se completeaza cu cele aleOrdonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari sicompletari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 20

La data intrarii in vigoare aprezentei legi, Legea apiculturii nr. 89/1998, republicata in Monitorul Oficialal Romaniei, Partea I, nr. 549 din 5 august 2010, se abroga.

Lasa un comentariu

checked style="margin:0px;">

checked style="margin:0px">