Modificare HG 1050/2013 - Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016

Postat de admin 12.09.2019 0 Comentarii LEGISLATIE,

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. E-mail:anne.niculescu@madr.ro

Având în vedere prevederile art. 34 alin.(1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, în temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. Hotărârea Guvernului nr. 1050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 20 decembrie 2013, se modifică și se completează după cum urmează :

La anexa nr.1, la capitolul II - „Acțiunile Programului”, litera a) se abrogă.

La anexa nr.1, la capitolul II - „Acțiunile Programului”, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:„b) combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei;”

La anexa nr.1, la capitolul IV - „Modul de finanţare”, ultimul paragraf se modifică și va aveaurmătorul cuprins:
„Contribuţia Uniunii Europene la Programul de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole este aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. 5.126 din 12 august 2013, faptul generator al cursului de schimb este cel stabilit la art. 34 alin.(1) din Regulamentul delegat (UE) nr.907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, iar cursul euro este stabilit potrivit prevederilor art.40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014.”

La anexa nr.1, la capitolul VI - „Detalierea acțiunilor aprobate în Program”, punctul 1 seabrogă.

La anexa nr.1, la capitolul VI - „Detalierea acțiunilor aprobate în Program”, titlul punctului 2se modifică și va avea următorul cuprins:„2. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei -Achiziţionarea de medicamente şi funduri de stupi pentru control sau funduri de stupiantivarooa, folosite atât în apicultura convenţională, cât şi în apicultura ecologică”

La anexa nr.1, la capitolul VI - „Detalierea acțiunilor aprobate în Program”, punctul 2, la„Condiții de eligibilitate” litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:
„h) medicamentele folosite în apicultura ecologică trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul;”

La anexa nr.1, la capitolul VI - „Detalierea acțiunilor aprobate în Program”, punctul 2, la„Condiții de eligibilitate” literele i) și j) se abrogă.

La anexa nr.1, la capitolul VI - „Detalierea acțiunilor aprobate în Program”, punctul 2, la„Cheltuieli eligibile” literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate pentru întregul efectiv de albine deţinut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar, de la furnizori autorizați conform legislației în domeniu;
b) preţul fără TVA al medicamentelor folosite pentru apicultura ecologică achiziţionate pentru întregul efectiv de albine deţinut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar, de la furnizori autorizați conform legislației în domeniu”

La anexa nr.1, la capitolul VI - „Detalierea acțiunilor aprobate în Program”, punctul 3, la„Condiţii de eligibilitate” litera d)se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) apicultorul poate să achiziţioneze mătcile, roiurile pe faguri şi/sau familiile de albine prin Program numai în afara perioadei cuprinse între data depunerii oricărei cereri de finanţare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din măsurile agricole de investiţii finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi acordarea ultimei plăţi pentru finalizarea investiţiei;”

La anexa nr.2, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1.(1) Beneficiarii Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, denumit în continuare Program, astfel cum sunt definiţi la cap. III din anexa nr. 1, pentru acţiunile prevăzute în cap. II lit. b)-e) din anexa nr. 1, achiziţionează direct toate produsele sau achiziționează prin intermediul formei asociative toate produsele, solicită anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative legal constituite din care fac parte, conform legislaţiei în vigoare, şi depun la sediul acesteia următoarele documente:

a)cerere unică de solicitare, în care menţionează acordul pentru achiziția produselor și/sau pentru derularea sprijinului financiar aferente măsurilor prevăzute în Program, prin intermediul aceleiaşi forme asociative;
b)declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că apicultorii:

(i) achiziţionează mătcile, roiurile pe faguri şi/sau familiile de albine prin Program, în afara perioadei cuprinse între data depunerii oricărei cereri de finanţare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din măsurile agricole de investiții finanţate din Fondul European Agricol pentru DezvoltareRurală (FEADR) și data acordării ultimei plăţi pentru finalizarea investiţiei;

(ii) indiferent de forma juridică de organizare, nu au mai solicitat sprijin financiar prin intermediul altei forme asociative;

(iii) în cazul în care au loc modificări asupra statutului lor juridic, informează forma asociativă din care fac parte, în termen de 5 zile lucrătoare de la survenirea acestor modificări.


c) copia actului de identificare - B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice;

d) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;

e) copia adeverinţei care să ateste proprietatea şi numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol, la data solicitării acesteia, eliberată de consiliul local;

f) copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;

g) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat înainte de depunerea cererii de solicitare la sediul formei asociative de către direcţia judeţeană sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia/unitatea;

h) copia ordinului de deplasare eliberat de forma asociativă din care face parte apicultorul, din care să rezulte că acesta a efectuat deplasarea în pastoral până la data depunerii cererii unice prevăzută la lit.a), avizat şi datat de către consiliul local.

(2) Beneficiarii Programului, astfel cum sunt definiţi la cap. III din anexa nr. 1, pentru acţiunile prevăzute în cap. II lit. b)-e) din anexa nr. 1, după ce achiziţionează direct toate produsele, depun la sediul formei asociative legal constituite din care fac parte, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1),următoarele:

a) copia certificatului de origine, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de elită autorizate de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" şi autorizate sanitar-veterinar;

b) copia declaraţiei de conformitate, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de multiplicare autorizate de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G, K, Constantinescu" şi autorizate sanitarveterinar;

c) copia buletinului de efectuare a analizelor fizico-chimice ale mierii şi copia documentelor fiscale de efectuare a plăţii analizelor fizico-chimice ale mierii, emis după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzută la alin.(1) lit.a;

d) copia documentului care atestă autorizarea pentru comercializare a furnizorului de medicamente;

e) copia facturii de achiziţie a medicamentelor şi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine şi a stupilor, emisă după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzută la alin.(1) lit.a;

f) copia facturii de efectuare a analizelor fizico-chimice ale mierii, precum și copia documentelor de efectuare a plăţii acestora, emise după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzută la alin.(1) lit.a; 

g) copia documentelor de efectuare a plăţii medicamentelor şi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine şi a stupilor, emise după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzută la alin.(1) lit.a.

(3) Beneficiarii Programului, astfel cum sunt definiţi la cap. III din anexa nr. 1, care sunt crescători de albine în sistem ecologic, depun la sediul formei asociative legal constituite din care fac parte, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), următoarele:

a) copia fişei de înregistrare a producătorului în agricultura ecologică, aprobată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

b) copia contractului producătorului ecologic, încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(4) Cererea unică de solicitare depusă la sediul formei asociative împreună cu documentelejustificative se înregistrează într-un registru.

(5) Furnizorii de medicamente, funduri de stupi pentru control, funduri de stupi antivarooa, mătci, roiuri pe faguri, familii de albine sau de stupi nu pot fi și beneficiari ai măsurii pentru care sunt furnizori în Programul naţional apicol pentru perioada 2014-2016.

(6) Beneficiarii, după achiziționarea familiilor de albine, sunt obligați să identifice stupii prin intermediul formelor asociative de profil legal constituite, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la achiziția acestora. 

(7) Apicultorii, sunt obligați să unifice familiile de albine deținute, conform tehnologiei apicole, înainte de a depune cererea unică de solicitare pentru achiziționarea familiilor de albine prin Program.

La anexa nr.2, la alineatul (1) al articolului 2, litera a) se modifică și va avea următorulcuprins:

„a) documentele prevăzute la art. 1 și toate documentele prevăzute de legislația națională deconstituire și funcționare a formelor asociative;

La anexa nr.2, la alineatul (1) al articolului 2, litera c) se abrogă.

La anexa nr.2, alineatul (1) al articolului 3 se abrogă.

La anexa nr.2, la alineatul (2) al articolului 3, după litera e) se introduce o nouă literă, lit.e1)cu următorul cuprins:

„e1) copia documentului care atestă autorizarea pentru comercializare a furnizorului de medicamente;”

La anexa nr.2, la alineatul (2) al articolului 3, literele f) - h) se modifică și vor avea următorulcuprins:

„f) copia facturii de achiziţie a medicamentelor şi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine şi a stupilor, emisă după data depunerii cererii unice prevăzută la art.1 alin.(1) lit.a;

g) copia facturii de efectuare a analizelor fizico-chimice ale mierii, precum și copia documentelor de efectuare a plăţii acestora, emise după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzută la art.1alin.(1) lit.a;

h) copia documentelor de efectuare a plăţii medicamentelor şi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine şi a stupilor, emise după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzută la art.1 alin.(1) lit.a;”

La anexa nr.2, alineatul (3) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Documentul prevăzut la alin. (2), lit. g) trebuie să fie în limba română sau însoţit de traducerealegalizată a acestuia, după caz.”

La anexa nr.2, articolul 4 se abrogă.

Descarca

 

Lasa un comentariu

checked style="margin:0px;">

checked style="margin:0px">